Meedenken over duurzame energieproductie

 Op 6 maart organiseerde Natuur en Milieu Utrecht (NMU) voor de gemeente Soest een meedenkbijeenkomst over duurzame energieopwekking in de gemeente. Hoe kan 20% van het Soester energieverbruik worden opgewekt op eigen grondgebied? De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) had in kaart gebracht op welke manier deze doelstelling van het Duurzaamheidsplan 2016-2020 gehaald kan worden. Meer dan 60 Soesters hadden de uitnodiging aangenomen om ideeën in te brengen. Die zullen in de NMU rapportage en later in de uitwerking van gemeentelijke plannen worden meegenomen. Duidelijk was: alles moet uit de kast om het doel te halen!

Achtergrond vormt het wereldwijde klimaatakkoord dat in december in Parijs werd gesloten en inmiddels door 175 landen is getekend en door 133 politiek geratificeerd. In Europa is afgesproken uiterlijk in 2030 de broeikasgasemissies met 40 % terug te brengen en zowel de energie-efficiëntie als het aandeel vernieuwbare energie met 27 % te verbeteren t.o.v. 1990. Het Nederlandse Energieakkoord eist in 2020 een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent (= 100 Petajoule) per jaar, en daarnaast een toename van het aandeel van duurzame (hernieuwbare) energieopwekking van 14 procent in 2020. De Nederlandse regering verwacht dat de hiermee gepaard gaande energietransitie niet alleen goed is voor het milieu, maar ook vele nieuwe banen gaat opleveren.

Zulke doelen eisen een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we energie opwekken en gebruiken en iedereen zal hieraan een bijdrage moeten leveren, ook in Soest. Als onderdeel van het Duurzaamheidsplan 2016-2020 heeft de gemeente als doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Eén van de plannen om dit te realiseren is om 20% van het energieverbruik in de gemeente ook in de gemeente op te wekken. Dat is niet niks – momenteel is slechts ongeveer 3% van het Soester energieverbruik duurzaam. Het grootste deel hiervan is bioenergie, met name houtkachels waarbij een vraagteken gezet kan worden bij de duurzaamheid. Maar om op 20% te komen moet alles uit de kast: zelfs als we op alle geschikte Soester daken zonnepanelen zouden leggen, zou dit nog steeds slechts hooguit de helft opleveren.

Daarom is creativiteit en medewerking nodig van iedereen, inwoners en bedrijfsleven. NMU heeft in kaart gebracht op welke manier de doelstelling gehaald kan worden: met besparing, zonnepanelen, windenergie, hout- of biogas, of aardwarmte. De uitkomsten werden met de aanwezigen gedeeld via een presentatie. NMU komt op een toename van 10% duurzame energie per jaar als tegelijkertijd het besparingspercentage van 1.5 naar 4% per jaar zou stijgen. Die besparingsopgave van 4% is al een grote uitdaging, waaraan burgerinitiatief Energie Actief Soest en Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest hard werken,

Maar de bijeenkomst van 6 maart was gericht op de energieopwekking. Tijdens de door wethouder Adriani ingeleide en door NMU georganiseerde avond bedachten meer dan 60 inwoners en vertegenwoordigers van bedrijfsleven en gemeente ideeën om het doel van 20% duurzame energieproductie te bereiken. Er werd gebrainstormd in 5 groepen:  wind, zon-PV, warmte, biomassa en energieopslag. Duidelijk is dat een combinatie van oplossingen vereist is.

Het eindverslag van de bijeenkomst is inmiddels verschenen en vindt u HIER.

Het resultaat van de avond en de uitkomsten van het onderzoek worden nog voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Na hun akkoord worden de uitgangspunten als bouwsteen verwerkt in de omgevingsvisie van de gemeente Soest. In die omgevingsvisie staat hoe de gemeente Soest denkt dat de omgeving er in de toekomst uit moet zien. Daarbij gaat over verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. 

Verslag Rob Swart, bestuurslid Stichting Soest Duurzaam

Op de foto rechtsboven: een overzicht van de meer dan 60 aanwezigen.

Op de foto’s hiernaast: de aanwezigen aan het werk in de themawerkgroepen. Van boven naar beneden: brainstormen over wind, zon-PV, warmte, biomassa en energieopslag.